Play Video

Hvad er æresrelaterede konflikter?

Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens ære positivt eller negativt.

Familien kan både omfatte den nære familie og den udvidede familie – også på tværs af landegrænser. Familiens ære skal således opretholdes både over for den etniske gruppe lokalt og transnationalt. Fx kan et fjernt, men indflydelsesrigt familiemedlem, der opholder sig i udlandet, have indflydelse på, hvordan en ung skal leve sit liv i Danmark, ligesom den justits, der i nogle tilfælde udøves i lokalmiljøet, har betydning for familiens ære.

Hvis en ung handler på en måde, som i familiens øjne krænker æren, kan familien reagere på forskellig vis for at forhindre den unges handlinger. Det betyder, at familien fx kan opstille restriktioner i forhold til den unges skolegang, fritidsliv, valg af venner m.v. Der kan også være tale om isolering af den unge, indespærring, trusler, vold, genopdragelsesrejse, tvungen forlovelse, tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed, tvangsægteskab og i værste fald drab. I de sager, der eskalerer, vil der ofte være tale om, at familien i første omgang har forsøgt at korrigere den unges adfærd på en mindre indgribende måde.

Æresrelateret vold udøves ofte af den unges familie og omgangskreds, og det kan derfor være langt sværere for offeret at bryde ud af volden og søge hjælp, da hun/han kan blive udsat for trusler og vold både fra medlemmer fra familien og omgangskredsen.

Konflikterne er ofte præget af stor kompleksitet, og det kan derfor være en god idé at søge faglig sparring, hvis man står med en sag for første gang.

Konflikttyper

På det æresrelaterede område findes der forskellige konflikttyper, og behov for hjælp kan være meget forskelligartet. Du finder her en oversigt over følgende konflikttyper:

Tvangsægteskaber

Tvangsægteskaber er ulovlige og kan defineres som et ægteskab, hvor en eller begge parter er blevet tvunget til at indgå ægteskab imod deres vilje fx ved vold eller trussel om vold. Trusler om vold behøver ikke at være eksplicitte, men kan fremgå af situationen. Både mænd og kvinder kan være ofre for tvangsægteskaber.

Tvangsægteskaber skal ikke forveksles med arrangerede ægteskaber, hvor valget af partner bliver arrangeret af eller sammen med en tredjepart, som regel af forældre, og hvor parterne frivilligt indgår i ægteskabet. Der kan være tilfælde, hvor ægteskabet arrangeres med samtykke, men hvor der er tydelige elementer af pres eller forventninger fra fx familiemedlemmer, der gør det svært at modstå. Dette kaldes gråzoneægteskaber. Tvangsægteskaber er ikke knyttet til bestemte religioner og kulturer

Genopdragelsesrejse 

En genopdragelsesrejse er en rejse, hvor et barn eller en ung under 18 år – som oftest mod sin vilje – bliver sendt til forældrenes hjemland eller et andet land i en længere periode.

Andre ufrivillige udlandsophold dækker over ufrivillig rejse for fx at blive forlovet eller tvangsgift. Det kan også handle om tilfælde, hvor man forhindres i at rejse hjem til Danmark af fx forældre eller andre familiemedlemmer, eller en ægtefælle sendes til eller efterlades i oprindelseslandet, fordi han eller hun i ægtefællens øjne har krænket familiens omdømme. Andre ufrivillige udlandsophold kan således også berøre personer over 18 år.

Årsager til tvangsægteskaber

Der kan være mange årsager til, at tvangsægteskaber gennemføres. Det kan eksempelvis være en måde for familien at kontrollere den unges seksualitet, et ønske om at forhindre en i deres øjne ”skamfuld” opførsel, eller det kan ske på baggrund af pres fra familie og netværk i forhold til at efterleve kulturelle traditioner.

Religiøse vielser

Religiøse vielser uden borgerlig gyldighed er en religiøs handling, der efter dansk ret ikke har juridisk gyldighed. Afhængig af den konkrete trosretning kan en religiøs vielse foretaget i udlandet godt være gyldig i visse andre lande, men vielsen er ikke gyldig i Danmark.

Nogle gange underskrives en religiøs ægteskabskontrakt i forbindelse med den religiøse vielse, andre gange basers den religiøse vielse kun på en mundtlig aftale. Selvom man indgår en religiøs ægteskabskontrakt, betyder det ikke, at man dermed er gift med hinanden med borgerlig gyldighed.

Nogle par vælger alene at blive religiøst viet. Andre par vælger ud over den religiøse vielse at indgå et borgerligt ægteskab fx på rådhuset. Rent juridisk er det så den borgerlige vielse, der er gyldig.

Hvad er negativ social kontrol?

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Det kan få konsekvenser for det enkelte barn/ung i form af fx manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter.

Omfang

I 2017 blev der foretaget en undersøgelse af social kontrol blandt ca. 4.500 unge i alderen 15-29 år (Als Research 2018). Undersøgelsen viste, at minoritetsetniske unge i betydeligt højere grad end majoritetsetniske unge bliver udsat for negativ social kontrol. Undersøgelsen viser blandt andet, at:  

  • Unge kvinder med ikke-vestlig baggrund oplever at have markant mindre selvbestemmelse og frihed sammenlignet med de øvrige unge. Fx må 12 % af de minoritetsetniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn.
  • Blandt 15-17-årige oplever 37 % af de minoritetsetniske kvinder og 24 % af de minoritetsetniske mænd begrænset selvbestemmelse i relation til valg af kæreste/ægtefælle. Samlet set gælder det 30 % af de minoritetsetniske unge sammenlignet med 5 % af de majoritetsetniske unge.
  • 25 % af minoritetsetniske kvinder og 28 % af de minoritetsetniske mænd i alderen 18-29 år oplever, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

I den grove ende af skalaen kan familien bede den enkelte kvinde om, at begå selvmord så familien ikke bliver vanæret, overfor det bifaldende publikum. Tvunget selvmord er et fænomen, som er velkendt i bl.a. Sverige under navnet ” Altan pigerne”.

-Et fænomen, som vi så småt er begyndt at opleve i Danmark.

Vi kan hjælpe dig, hvis du føler dig truet eller er på flugt fra æresrelateret vold

25 69 19 16

kontakt@ny-identitet.dk